Vedtægter

DFfMS Vedtægter

 

Vedtægter for Dansk Forening for Molekylspektroskopi Sektion under Kemisk Forening

 

§ l

Navn

Sektionens navn er Dansk Forening for Molekylspektroskopi, Sektion i Kemisk Forening.

 

§ 2

Formål

Sektionens formål er at virke som bindeled mellem sektionens medlemmer og for udbredelse af kendskabet til nye forsøgs-

resultater, teorier, undersøgelsesmetoder og apparater inden for molekylspektroskopien.

Formålet realiseres ved afholdelse af møder med foredrag, kortere meddelelser og diskussion; og ved udsendelse af meddelelser om møder af interesse for medlemmerne. Der kan nedsættes studiegrupper. Desuden kan der optages samarbejde med lignende sammenslutninger i andre lande.

 

§ 3

Møder

Sektionens møder er tilgængelige for alle medlemmer af Kemisk Forening. Gæster kan overvære møder efter indbydelse.

Hvert møde ledes af et af bestyresen udpeget medlem af sektionen. Hvert møde registreres i sektionens protokol.

 

§ 4

Medlemmer

Som medlem af sektionen kan optages ethvert medlem af Kemisk Forening.

Personer, der er bosiddende uden for Sjælland, kan optages som medlemmer på særlige vilkår. Inden for sektionen har de kontingentmæssigt og stemmemæssigt status som individuelle medlemmer. Inden for Kemisk Forening udgør de et kollektivt medlem med en stemme, ved sektionens formand. Sektionen betaler det kollektive medlemskontingent.

Anmodning om optagelse indsendes til sektionens bestyrelse.

 

§ 5

Bestyrelse

Sektionens ledelse varetages af en bestyrelse på fire medlemmer.

På hver ordinær generalforsamling vælges to medlemmer for to år. Genvalg kan finde sted. Hvis flere end to medlemmer er foreslået til bestyrelsen, stemmes der om hver enkelt bestyrelsespost. Afstemningen skal være skriftlig, hvis det ønskes af et medlem. Afgår et bestyrelsesmedlem i foreningsåret, har bestyrelsen ret til at supplere sig med et medlem, som da kommer på valg ved førstkommende generalforsamling og i tilfælde af bekræftelse af mandatet indtræder i det afgåede medlems sted.

Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en sekretær, der tillige fungerer som kasserer. Bestyrelsen fører protokol over sit virke. Bestyrelsens afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

§ 6

Regnskab og revision

Sektionens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet revideres af den af sektionens generalforsamling valgte revisor eller dennes suppleant. Regnskabet tilstilles Kemisk Forening.

 

§ 7

Generalforsamling

Generalforsamlingen er sektionens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når det findes fornødent af bestyrelsen eller af en fjerdedel af sektionens medlemmer.

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst to ugers varsel.

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som faste punkter indeholde:

l. Valg af dirigent

2. Beretning om sektionens virke

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse

4. Fremlæggelse og diskussion af budget, herunder fastsættelse af kontingent

5. Valg til bestyrelse

6. Valg af revisor og revisorsuppleant

7. Behandling af bestyrelsens og indsendte forslag

8. Eventuelt.

 

Indkaldelsen til ordinær generalforsamling skal indeholde dagsorden, regnskab, budgetforslag, en liste over medlemmer der er 'foreslået til bestyrelsen og har indvilliget i at modtage valg, samt ordlyden af forslag der skal behandles under punkt 7.

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før årets udløb.

Der kan kun træffes beslutning i sager, som er optaget på dagsordenen. Beslutning træffes ved almindeligt stemmeflertal, bortset fra sager om vedtægtsændringer og opløsning. Der kan stemmes ved fuldmagt. En sådan fuldmagt skal angive hvilke punkter på dagsordenen den omfatter.

 

§ 8

Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægter kan kun finde sted på en generalforsamling eller ved en urafstemning. Til vedtagelse på en generalforsamling kræves almindeligt stemmeflertal samt at en fjerdedel af medlemmerne stemmer derfor. Har et ændringsforslag opnået stemmeflertal, men ikke tilslutning fra en fjerdedel af medlemmerne, sendes det til urafstemning. Vedtagelse ved urafstemning kræver almindeligt stemmeflertal samt tilslutning fra en fjerdedel af medlemmerne.

 

§ 9

Ophævese

Sektionen kan opløses ved flertalsbeslutning på en generalforsamling, hvor tre fjerdedele af medlemmerne er tilstede. Er

dette ikke tilfældet, sendes forslaget til urafstemning, hvor opløsning kan vedtages med almindeligt stemmeflertal.

Ved opløsning tilfalder sektionens midler Kemisk Forening.

 

Siden er sidst opdateret 14-12-2014.

webmaster@dffms.dk www.dffms.dk Dansk Forening for Molekylspektroskopi